Cum se oferteaza un studiu geotehnic serios ?

Harta 3d
Harta 3d
Harta 3d

OFERTA TEHNICA

STUDIU GEOTEHNIC

Prezenta oferta tehnica cuprinde descrierea lucrarilor de laborator geotehnic si chimic, precum si lucrarile de prelucrare si interpretare a datelor, necesare elaborarii unui studiu geotehnic.Oferta tehnica si financiara pentru elaborarea studiului geotehnic cuprinde investigatii geotehnice pentru. fiecare cladire ce vor fi construite in amplasament, locatia acestora urmand a fi stabilita de comun acord cu beneficiarul.Cantitatile de lucrari, pe tipuri de categorii, sunt prezentate in cadrul ofertei financiare. Estimarea acestora a fost facuta luand in considerare minimul de lucrari de investigatie geotehnica indicate prin prescriptiile tehnice prevazute in normativul de proiectare NP074/2007 si standardul SR EN 1997 – 1 and 2:2008 EUROCODE 7,  pe baza informatiilor de natura geologo–geotehnica din arhiva companiei, precum si a informatilor oferite de catre reprezentantii beneficiarului.

 1. Lucrari de investigatie de teren

1.1.           Lucrari pregatitoareIn cadrul acestei categorii de lucrari sunt cuprinse toate operatiunile necesare pentru transportul la/de la santier, precum si lucrarile necesare pregatirii terenului pentru efectuarea in bune conditii a lucrarilor de sapare a forajelor.Fiecare amplasament al forajului va fi preluat de catre executant de la beneficiar pe baza unui proces verbal de predare-primire. Beneficiarul va pune la dispozitie executantului toate avizele/acordurile/permisele de lucru necesare inceperii lucrarilor si va asigura accesul pe fiecare locatie a instalatiei de foraj. De asemenea, beneficiarul va informa executantul asupra existentei si a pozitiei retelelor de utilitati subterane existente in zona, precum si a altor restrictii privind masurile de securitate a muncii, prevenirii si stingerii incendiilor si a protectiei mediului pe fiecare locatie.Executantul are obligatia de a asigura perimetrul de lucru pe tot parcursul perioadei executiei, astfel incat sa fie evitat orice incident/accident.1.2.           Executie forajeCantitatile de lucrari de foraj ce urmeaza a fi executate au fost stabilite luand in considerare minimul de lucrari de investigatie geotehnica indicate prin prescriptiile tehnice prevazute in normativul de proiectare NP074/2007 si standardul SR EN 1997 – 1 si 2:2008 EUROCODE 7. In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile de lucrari de foraj estimate pentru fiecare varianta.In functie de observatiile din teren, precum si a informatiilor puse la dispozitie de catre beneficiar privind constructiile ce urmeaza a fi executate, intocmitorul studiului geotehnic va putea solicita beneficiarului modificarea cantitatilor/tipului de lucrari de investigatie.S-a stabilit executia a x foraje verticale geotehnice, cate unul pentru fiecare locatie a viitorului siloz. Astfel pentru … vor fi executate foraje cu adancimea finala de  x m, . Forajele vor fi executate cu respectarea prescriptiilor tehnice prevazute in SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7 – Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi, cu o instalatie mecanica in sistem rotativ uscat cu coloane de lucru tip „Hollow Stem Augers” cu diametrul interior de 3.25”.Stratificatia intalnita pe parcursul executiei forajelor se va descrie conform EN 14688 – Investigatie geotehnica si de testare – Identificarea si clasificarea solurilor.Pentru fiecare foraj vor fi predate urmatoarele seturi de documente:
 • Proces verbal de predare amplasament
 • Fisa litologica a forajului.
 • Fotografii ale forajelor in fiecare locatie
1.3.           Recoltarea probelorSe vor recolta probe netulburate (stuturi) din orizonturile coezive pentru efectuarea incercarilor geomecanice de laborator. Numarul definitiv de probe si adancimea de recoltare urmand a fi stabilite in teren functie de natura si complexitatea conditilor litologice intalnite pe parcursul executiei forajelor.Probele tulburate, vor fi recoltate pornind cu adancimea de 1,5 m, acestea urmand a fi recoltate din 1,5 in 1,5 m.Programul de recoltare a probelor se va adapta in functie de litologia formatiunilor traversate in timpul executiei forajului.Pentru recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor se vor aplica prescriptiile SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7. Probele recoltate vor fi ambalate si asigurate in vederea pastrarii integritatii lor pe parcursul transportului si expediate la laborator, probele urmand a fi predate pe baza unui borderou de continut.Dupa efectuarea determinarilor de laborator, probele vor fi pastrate in custodia executantului pentru o perioada de 30 de zile.1.4.           Penetrare dinamica standard in foraj (SPT)Penetrarea dinamica standard va fi executata in foraj la fiecare 1,5m (cand nu se recolteaza proba netulburata) cu dispozitiv tub carotier cu diametrul de 51 mm. Tubul carotier se va infige in talpa gaurii de foraj pe 15 cm adancime, iar apoi va fi inregistrat numarul de lovituri necesare infigerii tubului carotier pe 30 cm adancime cu ajutorul unui berbec automat in greutate de 63.5 kg cu inaltimea de cadere a berbecului de 76 cm. Reprezentarea si interpretarea rezultatelor testelor de penetrare se va face conform SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7.1.5.           Sigilarea gaurii de forajDupa finalizarea operatiunilor de sapare, forajele vor fi astupate cu materialul rezultat din sapatura, pana la cota terenului natural.

2. Teste de laborator geotehnic

Pe probele recoltate in timpul executiei forajelor, vor fi efectuate seturi de analize si teste de laborator geotehnic, cantitatile si tipul acestora fiind mentionate in oferta financiara. In oferta financiara, numarul si tipul de determinari de laborator geotehnic vor fi adaptate functie de stratificatia intalnita in timpul executiei lucrarilor de foraj.Toate determinarile de laborator geotehnic vor fi efectuate in cadrul unui laborator autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru efectuarea tipurilor de incercari mentionate in continuare.2.1. Indici fizici – Determinarile vor fi efectuate pe un numar de probe care sa asigure reprezentativitatea tuturor formatiunilor identificate pe intreaga adancime investigata. Determinarile vor fi efectuate numai pe probele recoltate corespunzator din tipurile de sol conform specificatiilor tehnice prevazute in SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7.2.2. Distributia granulometrica – Determinarile vor fi efectuate pe un numar de probe care sa asigure reprezentativitatea tuturor formatiunilor identificate pe intreaga adancime investigata. Determinarile vor fi efectuate numai pe probele recoltate corespunzator din tipurile de sol conform specificatiilor tehnice prevazute in SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7.2.3. Limite de plasticitate – Determinarile vor fi efectuate numai pe probe de sol coeziv, urmand a fi determinati urmatorii parametrii: limita de curgere (WL), limita de framantare (WP) si indicele de plasticitate (IP). Determinarile vor fi efectuate pe un numar de probe care sa asigure reprezentativitatea tuturor formatiunilor identificate pe intreaga adancime investigata. Determinarile vor fi efectuate numai pe probele recoltate corespunzator din tipurile de sol conform specificatiilor tehnice prevazute in SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7.2.4. Rezistenta la forfecare (CU) – Determinarile vor fi efectuate pe un numar de probe care sa asigure reprezentativitatea tuturor formatiunilor identificate pe intreaga adancime investigata. Determinarile vor fi efectuate numai pe probele recoltate corespunzator din tipurile de sol conform specificatiilor tehnice prevazute in SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7.2.5. Compresiunea la edometru – Determinarile vor fi efectuate pe un numar de probe care sa asigure reprezentativitatea tuturor formatiunilor identificate pe intreaga adancime investigata. Determinarile vor fi efectuate numai pe probele recoltate corespunzator din tipurile de sol conform specificatiilor tehnice prevazute in SR EN 1997 –2:2008 EUROCODE 7.2.6. Im3 – tasarea suplimentara la umezire – 2.7. Determinarea agresivitatii apei/solului – Determinarile vor fi efectuate pe un numar de probe care sa asigure reprezentativitatea tuturor formatiunilor identificate pe intreaga adancime investigata. Determinarile vor fi efectuate numai pe probele recoltate corespunzator din tipurile de sol, respectiv probe de apa recoltate din foraj conform specificatiilor tehnice prevazute in normativul I14-76, respectiv DIN 4030-1 and 2. 

3. Componentele studiului geotehnic

Studiul geotehnic va fi intocmit conform prescriptiilor tehnice prevazute in Normativul de proiectare – Indicativ NP 074 din 08/05/2007 si SR EN 1997 –1:2008 EUROCODE 7 – privind documentatiile geotehnice pentru constructii. Pentru acoperirea tuturor cerintelor prevazute in standardele si normativele privind intocmirea documentatiilor geotehnice, beneficiarul va pune la dispozitia executantului urmatoarele informatii:
 • Sistemul structural al constructiei
  • tipul de suprastructura/infrastructura;
  • dimensiuni ale structuri (regim de inaltime, amprenta la sol);
  • eforturi transmise la teren;
  • sensibilitatea la tasari a sistemului structural (valoarea maxima a tasarilor admisibile);
  • clasa de importanta a cladirii.
3.1.           Date generaleDenumirea obiectivului, adresa amplasamentului (pozitionarea pe planul de situatie), clientul, faza si scopul cercetarii, date de tema, lista documentelor tehnice furnizate de client (sau proiectant);Numele, adresa si calitatea tuturor unitatilor care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare;Caracteristicile topografice, geomorfologice, hidrogeologice si seismice ale amplasamentului.Elaborarea studiului geotehnic se va face cu respectarea prescriptiilor tehnice cuprinse in NP074/2007.3.2.           Sinteza informatiilor obtinute din cercetarea terenului de fundareVolumul de lucrari realizate;Metodele, utilajele si aparatura folosite;Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor;Stratificatia pusa in evidenta;Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune);Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor strate de pamant;Rezultatele incercarilor in laborator si pe teren;Fise de stratificatie cuprinzand rezultatele sintetice ale incercarilor de laborator geotehnic;Diagrame, grafice si tabele cuprinzand rezultatele lucrarilor experimentale;Planuri de situatie cu amplasarea lucrarilor de cercetare, harti cu particularitatile geologice – tehnice, geotehnice si hidrogeologice ale amplasamentului, sectiuni geologice si geotehnice;Alte date rezultate din lucrarile intreprinse.3.3.           Evaluarea informatiei geotehnice va cuprindeIncadrarea amplasamentului intr-o anumita categorie geotehnica, sau a partilor din lucrare in diferite categorii geotehnice;Analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator si a rezultatelor incercarilor, avand in vedere metodele de prelevare, transport si depozitare a probelor precum si caracteristicile aparaturii si ale metodelor de incercare;Sectiuni (profile) caracteristice ale terenului, cu delimitarea diferitelor formatiuni (strate) pentru care se stabilesc valorile caracteristice si valorile de calcul ai  principalilor parametri geotehnici;Evaluarea  stabilitatii  generale  si  locale a  terenului  pe  amplasament;Adancimea si sistemul de fundare recomandabile;Evaluarea presiunii conventionale de baza si a capacitatii portante (in cazul fundarii directe);Evaluarea capacitatii portante a pilotilor si adancimea acestora (in cazul fundarii indirecte)Calcule de tasari probabile, presiuni critice, verificari ale stabilitatii taluzurilor excavatiilor etc.;Solutii de imbunatatire a terenului (daca este cazul);Masuri in cazul fundarii pe pamanturi cu caracteristici speciale: sensibile la umezire, cu umflari si contractii mari, lichefiabile, foarte compresibile, sensibile la inghet, agresive fata de constructii (daca este cazul);Incadrarea terenurilor in categoriile prevazute de reglementarile referitoare la lucrarile de terasamente;Recomandari privind tehnologiile de executie a lucrarilor de fundare;Masuri privind protejarea constructiei impotriva infiltratiilor apei subterane si a ascensiunii capilare, precum si pentru prevenirea antrenarii hidrodinamice din teren;Masuri pentru protectia primara a betonului din fundatii. 

4. Oferta financiara

Nr. crt

Categoria de lucrări

UM

Cantitate

Preţ unitar

Total

1

LUCRARI DE INVESTIGARE DE TEREN   

1.1

Lucrari pregatitoare   

1.1.1

Mobilizare / Demobilizare

buc

1.2

Execuţie foraje

 

 

1.2.1

Execuţie  foraje mecanice in sistem roatitv uscat cu coloane de lucru tip HSA cu diametrul 3,25 inch  cu adancimea finala de m, cu recoltare continua, inclusiv recoltare probe tulburate, netulburate si SPT

m

1.2.2

Execuţie   foraje mecanice in sistem roatitv uscat cu coloane de lucru tip HSA cu diametrul 3,25 inch  cu adancimea finala de m, inclusiv recoltare probe tulburate, netulburate si SPT

m

1.2.3

Execuţie  foraj mecanic in sistem roatitv uscat cu coloane de lucru tip HSA cu diametrul 3,25 inch  cu adancimea finala de m, inclusiv recoltare probe tulburate, netulburate si SPT

m

1.2.4

Execuţie   foraje mecanice in sistem roatitv uscat cu coloane de lucru tip HSA cu diametrul 3,25 inch  cu adancimea finala de m, inclusiv recoltare probe tulburate, netulburate si SPT

m

1.2.5

Carotaj in platforma betonata

buc

1.2.6

Stand by time

zi

3

TESTE DE LABORATOR GEOTEHNIC – foraje 20 platforme  

3.1

Indici fizici

buc

3.2

Distribuţia granulometrică

buc

3.3

Limite de plasticitate

buc

3.4

Rezistenţa la forfecare

buc

3.5

Compresiunea la edometru

buc

3.6

Determinarea agresivităţii apei/sol faţă de betoane şi metale

buc

5

STUDIU GEOTEHNIC   

5.1

Elaborare studiu geotehnic in limba romana

buc

5.2

Verificarea studiului geotehnic

buc

 

TOTAL (fara TVA)

 

 

 Nota: Prezenta oferta este valabila timp de x zile de la receptia acesteia. 5. Grafic de executie Timpul necesar pentru realizarea lucrarilor de foraj cu o instalatie in sistem roatitv uscat cu coloane de lucru tip HSA, cu diametrul 3,25 inch este:
 • Mobilizare/demobilizare –  zile lucratoare;
 • Lucrari de executie foraje –  zile lucratoare;
Timpul necesar pentru intocmirea studiului geotehnic este:
 •  zile lucratoare – efectuarea testelor de laborator;
 •  zile lucratoare – redactarea studiilor;
 •  zile lucratoare – verificarea studiu.
SC Ondrill SRL

2 thoughts on “Cum se oferteaza un studiu geotehnic serios ?

 1. OnDrill.ro says:

  Ca sa va putem oferta elaborarea unui studiu geotehnic ( preliminar si/sau final) avem nevoie sa ne trimiteti email detalii asupra terenului (suprafata) dar mai ales a constructiei ce urmeaza a fi realizata acolo.

 2. P Augustin says:

  Buna ziua
  In urmatoarea perioada dezvoltam un proiect in zona periferica a orasului CLUJ si am dori o colaborare pentru teste geotehnice din teren pentru determinarea parametrilor fizici de stare si a caracteristicilor de deformabilitate in vederea inceprri constructiilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.